Amaya

    Amaya Alzu Farinas' pottery

dscf0163.jpg1  
dscf0165.jpg2 
dscf0166.jpg3
dscf0178.jpg4
dscf0179.jpg5
dscf0180.jpg6
dscf0181.jpg7
dscf0107.jpg8  
dscf0127.jpg9
dscf0129.jpg10
dscf0134.jpg11